Εισαγωγή στους Υπολογιστές Βασικά χαρακτηριστικά

Προγράμματα περιήγησης και χρήσης του Διαδικτύου

"The Internet: where men are men, women are men, and children are FBI agents."

Το www είναι όπως έχουμε πει ένα τεράστιο σύνολο από αυτόνομες σελίδες, που περιέχουν ένα τεράστιο πλήθος πληροφοριών. Οι σελίδες αυτές είναι γραμμένες σε μία γλώσσα που λέγεται HTML (HyperText Markup Language). Για να καταφέρει όμως ο χρήστης να δει τις πληροφορίες από μία σελίδα χρειάζεται να χρησιμοποιήσει ειδικό πρόγραμμα φτιαγμένο κυρίως για αυτό το σκοπό. Τα προγράμματα αυτά λέγονται Browsers και τα πιο συνηθισμένα είναι ο Microsoft Internet Explorer και ο Mozilla. Συνήθως χρησιμοποιούνται αντίστοιχα στα Windows και στο Linux.

Πριν μιλήσουμε όμως για τους Browsers θα πρέπει να μιλήσουμε για τις διευθύνσεις και τι σημαίνουν αυτές. Μια τυπική διεύθυνση είναι η εξής:

http://www.physics.uoc.gr

το http:// δηλώνει ότι το πρωτόκολλο που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τον Browser είναι http (HyperText Transfer Protocol) δηλαδή το πρωτόκολλο που διαβάζει HTML σελίδες. Όταν βάζετε σε ένα Browser μια διεύθυνση δεν είναι απαραίτητο να γράφετε και το πρωτόκολλο που θα πρέπει να διαβάσει αυτός. Αυτό συμβαίνει γιατί ο ίδιος ο Browser ξέρει ότι το πιο πιθανό είναι να διαβάζετε HTML σελίδες και έχει αυτό το πρωτόκολλο προεπιλεγμένο. Το δεύτερο μέρος της διεύθυνσης που χωρίζεται από τελείες είναι και το πιο σημαντικό μέρος της. Όπως και στην περίπτωση του email αρχίζουμε να διαβάζουμε την διεύθυνση από τα δεξιά προς τα αριστερά. Οι τελείες παίζουνε τον ρόλο του διαχωρισμού. Η συγκεκριμένη διεύθυνση περιέχει τέσσερα πεδία ονομάτων. Ας δούμε όμως η συγκεκριμένη διεύθυνση τη περιέχει. Το πρώτο πράγμα που παρατηρούμε είναι το απόθεμα gr που δηλώνει ότι η διεύθυνση αυτή κατά πάσα πιθανότητα είναι στην Ελλάδα. Αυτό όμως δεν είναι απαραίτητο. Πάντως οι περισσότερες σελίδες που βρίσκονται στην Ελλάδα έχουνε κατάληξη .gr. Το επόμενο πεδίο είναι το uoc που σημαίνει University of Crete. Όταν βλέπετε διευθύνσεις δεν είναι απαραίτητο ότι μπορείτε να καταλάβετε ακριβώς από πού προέρχεται το κάθε πεδίο, αλλά τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούνται λέξεις που μπορούν να μας βοηθήσουν να θυμόμαστε τις διευθύνσεις που χρησιμοποιούμε. Το επόμενο πεδίο είναι το physics που δηλώνει ότι μιλάμε για την διεύθυνση του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τέλος υπάρχει και το πεδίο www που δηλώνει ότι αυτή είναι μια διεύθυνση του παγκοσμίου ιστού (World Wide Web). Δηλαδή στην πραγματικότητα με την χρήση αυτής της διεύθυνσης ζητάμε τις σελίδες του φυσικού τμήματος, του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ελλάδος. Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η διεύθυνση του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πρέπει να είναι www.uoc.gr και πραγματικά αυτή είναι. Πέρα από τις καταλήξεις των διαφόρων χωρών όπως της Αγγλίας που είναι .uk ή της Γαλλίας που είναι .fr ή της Ιαπωνίας που είναι .jp υπάρχουν και τρεις καταλήξεις που χρησιμοποιούνται πάρα πολύ στον παγκόσμιο ιστό. Αυτές είναι οι .com που σημαίνει commercial, η .net που σημαίνει networks και η .org που σημαίνει organization. Οι περισσότερες σελίδες του δικτύου τελειώνουν με την κατάληξη .com.

Browsers

Τα κυριότερα στοιχεία ενός Browser είναι η μπάρα διευθύνσεων και τα κουμπιά back, front, stop, refresh, home. Η μπάρα διευθύνσεων χρησιμοποιείται για την εισαγωγή της διεύθυνσης που θέλετε να ακολουθήσει ο Browser προκειμένου να σας εμφανίσει την σελίδα που ζητάτε να δείτε. Τα κουμπιά που αναφέραμε έχουνε τον εξής σκοπό. Το back να σας γυρίσει πίσω στην προηγούμενη σελίδα εάν εσείς έχετε βάλει μια καινούργια διεύθυνση. Ποτέ δεν θα δείτε το κουμπί αυτό να είναι ενεργοποιημένο εάν έχετε ανοίξει μόνο μια σελίδα. Το κουμπί front έχει ως σκοπό να σας οδηγήσει μια σελίδα μπροστά, εάν εσείς του έχετε ζητήσει να δείτε μια προηγούμενη σελίδα που έχετε ανοίξει. Το κουμπί stop χρησιμοποιείτε για να σταματήσετε τον Browser σας να κατεβάζει μια σελίδα που του έχετε ζητήσει, εάν δεν το επιθυμείτε πλέον για τον οποιοδήποτε λόγο. Το κουμπί refresh χρησιμεύει για να ξαναφορτώσει ο Browser σας μια σελίδα. Τέλος το κουμπί home χρησιμοποιείτε ώστε να γυρίζετε στην σελίδα που έχετε επιλέξει εσείς ως αρχική σας.

Internet Exlorer Browser seeing www.google.com