Libre Office Calc

Επεξεργασία Δεδομένων

Δημιουργία απλών τύπων

Όταν λέμε ότι κάποιο κελί περιέχει έναν απλό τύπο, εννοούμε πως το περιεχόμενό του (η "τιμή" του) δεν καθορίζεται από εμάς άμεσα, δηλαδή δεν την εισάγουμε με τον τρόπο που περιγράψαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Στην πραγματικότητα, εκείνο που εισάγουμε είναι ο τύπος βάσει του οποίου θα προσδιορίζεται η τιμή του. Για να χρησιμοποιήσουμε έναν οποιονδήποτε τύπο σε κάποιο κελί, κάνουμε κλικ πάνω του και αρχίζουμε να πληκτρολογούμε τον τύπο, ξεκινώντας πάντα με το "ίσον" ( = ).

Ας πούμε ότι θέλουμε το κελί Β4 να έχει ως περιεχόμενο το άθροισμα των κελιών Α12 και Ε2. Πρέπει να κάνουμε κλικ πάνω στο B4 και να πληκτρολογήσουμε: =Α12+Ε2. Πατώντας Enter ο τύπος καταχωρίζεται και το κελί Β4 αποκτά την τιμή του. Τον ίδιο τύπο μπορούμε να τον εισαγάγουμε και με τη βοήθεια του ποντικιού. Στην περίπτωση αυτή πληκτρολογούμε πάλι πρώτα το "ίσον" ( = ), αλλά κατόπιν αντί να πληκτρολογήσουμε και το όνομα του κάθε κελιού (π.χ., Α12), απλώς κάνουμε κλικ στο Α12 και αυτό προστίθεται στον τύπο αυτόματα. Εάν το κελί που θέλουμε να τροφοδοτήσει τον τύπο μας βρίσκεται σε άλλο φύλλο του ίδιου βιβλίου εργασίας, η διαδικασία είναι παρόμοια: πατάμε το "ίσον", πηγαίνουμε στο άλλο φύλλο, κάνουμε κλικ στο κατάλληλο κελί και επιστρέφουμε στο αρχικό φύλλο.

Μορφοποίηση κελιών

Φυσικά, το Calc δεν μας περιορίζει ως προς την πολυπλοκότητα των τύπων: επιτρέπονται η χρήση πολλαπλών παρενθέσεων, όλων των γνωστών πράξεων, η ύψωση σε δύναμη κ.λπ. Μπορεί δηλαδή ένας τύπος να έχει τη μορφή (((Α12+Α13)/2)^3)+Β12*1,18. Ποτέ, όμως, πριν τον εισαγάγουμε στο κελί, δεν πρέπει να ξεχνάμε το "ίσον", γιατί το Calc θα τον θεωρήσει απλό κείμενο και όχι τύπο.

Από τη στιγμή που ένα κελί περιέχει έναν τύπο, αναπροσαρμόζει συνεχώς την τιμή του ανάλογα με τις τιμές των κελιών τα οποία συμμετέχουν στον τύπο του. Έτσι, δεν χρειάζεται καμιά ενέργεια από μέρους μας προκειμένου να "ενημερωθεί" για τις αλλαγές που έγιναν στο φύλλο. Επίσης, σημειώνουμε ότι αν κάνουμε κλικ πάνω σε ένα κελί που περιέχει τύπο, εμφανίζεται η τιμή του (η οποία προσδιορίζεται από αυτόν), ενώ στη γραμμή των τύπων εμφανίζεται ο τύπος, τον οποίο μπορούμε και να επεξεργαστούμε.

Εάν ο τύπος μας έχει κάποιο σφάλμα, τότε είτε εμφανίζεται μέσα στο κελί η λέξη "#NAME?", εφόσον το Calc δεν μπορεί να τον αναγνωρίσει, είτε η λέξη "#VALUE!", εάν κάποιος παράγοντας του τύπου έχει λανθασμένη μορφή. Σε κάθε περίπτωση, πατώντας το εικονίδιο με το κίτρινο θαυμαστικό που εμφανίζεται δίπλα, μπορούμε να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο λάθος.

Συναρτήσεις

Εκτός από τους απλούς τύπους που μπορεί να δεχτεί ένα κελί για να εξαγάγει την τιμή του, είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε και συναρτήσεις. Σε αυτό τον τομέα το Calc προσφέρει πολύ μεγάλη ποικιλία, ξεκινώντας από τις λογικές και τις στατιστικές συναρτήσεις και φτάνοντας μέχρι τις οικονομικές. Εμείς θα αναφέρουμε κάποιες που τις θεωρούμε χρήσιμες για τον καθένα. Εσείς μπορείτε να ασχοληθείτε περαιτέρω και με τις πιο ειδικές, που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν.

Ο πλέον εύκολος και γρήγορος τρόπος για να εισαγάγουμε μια συνάρτηση σε κάποιο κελί είναι να το επιλέξουμε και να πατήσουμε το εικονίδιο "fx" που βρίσκεται αριστερά από τη γραμμή των τύπων. Το σύμβολο "ίσον" εισάγεται στο κελί αυτόματα, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει το παράθυρο εισαγωγής συνάρτησης. Από αυτό μπορούμε να ορίσουμε την κατηγορία στην οποία ανήκει η συνάρτηση που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, διότι αν επιλέξουμε να εμφανιστούν όλες μαζί, μάλλον θα πελαγώσουμε! Αφού καθορίσουμε την κατηγορία (π.χ., μαθηματικές και τριγωνομετρικές, στατιστικές, λογικές, οικονομικές κ.λπ.), παρουσιάζονται οι ανάλογες συναρτήσεις, ενώ έχουμε πάντα τη δυνατότητα να διαβάσουμε αρκετές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τη σύνταξη καθεμίας.

Μορφοποίηση κελιών

Κάνοντας κλικ σε μια συνάρτηση, εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο. Εκεί αφενός βλέπουμε μια σύντομη περιγραφή της λειτουργίας της συνάρτησης και αφετέρου έχουμε τη δυνατότητα να εισαγάγουμε τα σχετικά ορίσματα και να δούμε πώς αυτή "συμπεριφέρεται". Κατόπιν, πατάμε το πλήκτρο "OK", οπότε η συνάρτηση μεταφέρεται στο κελί. Πάντως, τις απλές συναρτήσεις μπορούμε να τις εισαγάγουμε και μόνοι μας κατευθείαν στο κελί, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε το πλήκτρο "fx".

Ταξινόμηση

Η ταξινόμηση των δεδομένων ενός φύλλου εργασίας μπορεί να γίνει είτε κατά τον οριζόντιο είτε κατά τον κατακόρυφο άξονα, κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. Τα κελιά μπορούν να ταξινομηθούν αλφαβητικά, εφόσον περιέχουν κείμενο, και αριθμητικά, εφόσον περιέχουν νούμερα. Επιπλέον, μπορεί να γίνει ειδική ταξινόμηση, αν, π.χ., τα κελιά περιέχουν τις ημέρες της εβδομάδας. Το αν τα δεδομένα των κελιών προέρχονται από τύπους ή όχι δεν έχει σημασία. Έστω ότι έχουμε ένα φύλλο με αρκετές στήλες και θέλουμε να ταξινομήσουμε τη στήλη Ε κατά φθίνουσα σειρά. Υπάρχουν δύο τρόποι: ταξινομούμε είτε μόνο τα δεδομένα της στήλης Ε είτε ολόκληρο το φύλλο με βάση τα δεδομένα της στήλης Ε. Η διαφορά είναι ότι στην πρώτη περίπτωση επιλέγουμε μόνο τη συγκεκριμένη στήλη, ενώ στη δεύτερη ολόκληρη της περιοχή του φύλλου που θέλουμε να "ακολουθήσει" την ταξινόμηση.

Αφού επιλέξουμε το τμήμα του φύλλου που θέλουμε να ταξινομηθεί, δίνουμε τη σχετική εντολή από το μενού "Data"-> "Sort". Στο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέγουμε τη στήλη βάσει της οποίας θα γίνει η ταξινόμηση, καθώς και το εάν αυτή θα είναι κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.

Μορφοποίηση κελιών

Μορφοποίηση κελιών