Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX & GNU/Linux Συστήματα αρχείων (Filesystem)

Τύποι αρχείων του UNIX

Κανονικά αρχεία:

  • χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύουν κείμενο ή εικόνες
  • βρίσκονται πάντα κάτω από ένα directory

Directories:

  • χρησιμοποιούνται από το Λ.Σ για την διαχείριση του hardware του υπολογιστή. Για ένα UNIX Λ.Σ σχεδόν όλες οι hardware συσκευές χειρίζονται μέσω αρχείων ειδικού τύπου.
  • συνήθως, βρίσκονται κάτω από το directory /dev

Ειδικά αρχεία:

  • χρησιμοποιούνται για οργανώνουν άλλα αρχεία ή directories
  • μπορεί να περιέχουν κανονικά αρχεία, αρχεία ειδικού τύπου ή άλλα directories
  • δεν περιέχουν περιέχουν "πραγματική" πληροφορία όπως κείμενο, αλλά λειτουργούν ως κατάλογοι