Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX & GNU/Linux Συστήματα αρχείων (Filesystem)

Ονοματολογία αρχείων

1.Περιορισμοί
Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στο τι όνομα μπορεί να δώσει κανείς σε ένα αρχείο στο UNIX. Οι περιορισμοί αυτοί προκύπτουν από το γεγονός ότι διάφορα σύμβολα έχουν ειδική σημασία για το shell. Τα σύμβολα αυτά που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα στο όνομα ενός αρχείου (ή directory) είναι τα εξής:

& ; ( ) | ? \ ' " ` [ ] { } < > $ ! /

Επίσης, καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση του συμβόλου "-" στην αρχή του ονόματος ενός αρχείου. Ο λόγος είναι ότι όλες οι εντολές του UNIX οι οποίες χρησιμοποιούν παραμέτρους, αναγνωρίζουν πότε ένας χαρακτήρας ή μια ακολουθία χαρακτήρων είναι παράμετρος κοιτώντας αν ξεκινούν με τον ειδικό χαρακτήρα "-".

2.Case Sensitive
Το UNIX κάνει διάκριση ανάμεσα στα κεφαλαία και στα μικρά γράμματα (case-sensitivity). Αυτό σημαίνει ότι για το UNIX ένα αρχείο με όνομα NOVEMBER είναι διαφορετικό από ένα αρχείο με όνομα november ή με όνομα November.

3.File extensions (καταλήξεις του ονόματος των αρχείων)
Οι κατάληξη που έχουν τα αρχεία στο UNIX μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση του τύπου τους, χωρίς όμως αυτό να είναι αναγκαίο. Μερικές από τις πιο συνηθισμένες καταλήξεις αρχείων είναι οι ακόλουθες:

Κατάληξη Παράδειγμα Επεξήγηση
.a libmath.a πρόκειται για μια βιβλιοθήκη του συστήματος
.c pi_calc.c ένα πρόγραμμα σε C για τον υπολογισμό του π
.f integral.f ένα πρόγραμμα σε FORTRAN για τον υπολογισμό ολοκληρώματος
.o arctan.o ένα object
.gz phonebook.gz ένα αρχείο που είναι συμπιεσμένο
.tar.gz home.tar.gz ένα αρχείο που περιέχει άλλα αρχεία ή directories και κατόπιν έχει συμπιεστεί

Από το τελευταίο παράδειγμα, φαίνεται ότι πολλές φορές είναι χρήσιμο να χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός από καταλήξεις προκειμένου να γίνει πιο σαφές το περιεχόμενο ενός αρχείου ή η διαδικασία με την οποία δημιουργήθηκε.