Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX & GNU/Linux Συστήματα αρχείων (Filesystem)

Κρυφά αρχεία

Τα αρχεία ή τα directories των οποίων το όνομα ξεκινάει με τον ειδικό χαρακτήρα "." ονομάζονται κρυφά αρχεία. Συνήθως, περιέχουν πληροφορίες για τα προγράμματα του συστήματος όπως για παράδειγμα τις προσωπικές επιλογές που ορίζει ο κάθε χρήστης για αυτό το πρόγραμμα. Παράδειγμα:

.cshrc .tcshrc .login .mozilla .emacsrc