Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX & GNU/Linux Συστήματα αρχείων (Filesystem)

Δεσμευμένα ονόματα αρχείων

Ένα αρχείο ή directory, δεν μπορεί να ονομαστεί με τα εξής ονόματα:

/ → είναι το όνομα του αρχικού directory κάτω από το οποίο βρίσκονται όλα τα άλλα
. → είναι το όνομα του τρέχοντος directory
.. → είναι το όνομα του parent directory
~ → αντιπροσωπεύει σε κάποια shells το HOME directory