Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX & GNU/Linux Shells

Build-in Commands

Μερικές από τις πιο συνηθησμένες build-in εντολές δύο δημοφιλών shells, του sh και του tcsh.

sh

built-in εντολήΕπεξήγηση
. [παράμετρος] διάβασε και εκτέλεσε τις εντολές που περιέχονται στο αρχείο που δίνεται σαν παράμετρος
cd [παράμετρος] (change directory) μας μετακινεί στο direcotry που δίνεται σαν παράμετρος. Αν δεν δοθεί παράμετρος, μας μετακινεί στο home directory μας
pwd (print working directory) εμφανίζει το directory μέσα στο οποίο βρισκόμαστε
exec εντολή εκτελεί την εντολή στην θέση του shell (ζητάμε την εκτέλεση μιας εντολής και ταυτόχρονα τον τερματισμό της λειτουργίας του shell)
typeset [var=value] ορίζει την μεταβλητή με όνομα var και δίνει σε αυτήν την τιμή value. Χωρίς παραμέτρους, εμφανίζει τις μεταβλητές του shell που έχουν ήδη οριστεί
alias δημιουργεί μια συντομογραφία για μια έκφραση
read διαβάζει μια γραμμή από την είσοδο

tcsh

built-in εντολήΕπεξήγηση
source [παράμετρος] διάβασε και εκτέλεσε τις εντολές που περιέχονται στο αρχείο που δίνεται σαν παράμετρος
cd [παράμετρος] (change directory) μας μετακινεί στο direcotry που δίνεται σαν παράμετρος. Αν δεν δοθεί παράμετρος, μας μετακινεί στο home directory μας
pwd (print working directory) εμφανίζει το directory μέσα στο οποίο βρισκόμαστε
exec εντολή εκτελεί την εντολή στην θέση του shell (ζητάμε την εκτέλεση μιας εντολής και ταυτόχρονα τον τερματισμό της λειτουργίας του shell)
set [var=value] ορίζει την τοπική μεταβλητή με όνομα var και δίνει σε αυτήν την τιμή value. Χωρίς παραμέτρους, εμφανίζει τις τοπικές μεταβλητές του shell που έχουν ήδη οριστεί
unset καταργεί κάποια τοπική μεταβλητή
setenv ορίζει την μεταβλητή περιβάλλοντος με όνομα var και δίνει σε αυτήν την τιμή value. Χωρίς παραμέτρους, εμφανίζει τις μεταβλητές περιβάλλοντος του shell που έχουν ήδη οριστεί
unsetenv καταργεί κάποια μεταβλητή περιβάλλοντοςκαταργεί κάποια μεταβλητή περιβάλλοντος
alias δημιουργεί μια συντομογραφία για μια έκφραση