Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX & GNU/Linux

Σύνοψη εντολών του UNIX ανά κατηγορία

Διαχείριση directories
cd αλλαγή directory
mkdir δημιουργία directory
rmdir διαγραφή directories
pwd εμφάνιση του τρέχοντος directory
ls εμφάνιση των περιεχομένων ενός directory
Διαχείριση αρχείων και directories
cp αντιγραφή αρχείων ή directories
mv μετακίνηση αρχείων ή directories
rm διαγραφή αρχείων ή directories
chmod αλλαγή permissions αρχείων ή directories
Προβολή αρχείων
cat εμφάνιση των περιεχομένων ενός αρχείου
echo εμφανίζει το κείμενο που δίνεται σαν παράμετρος στην οθόνη
head εμφανίζει τις πρώτες N γραμμές
tail εμφανίζει τις τελευταίες N γραμμές
more εμφάνιση των περιεχομένων ανά σελίδα
Εντολές διαχείρισης εκτυπώσεων
lpr εκτυπώνει ένα ή περισσότερα αρχεία
lpq δείχνει την κατάσταση ενός εκτυπωτή