Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX & GNU/Linux

Σύνδεση με ftp server

Ένας τρόπος για να μεταφέρουμε αρχεία στο UNIX είναι με την εντολή ftp.

Με την εντολή αυτή μπορούμε να συνδεθούμε με ένα άλλο υπολογιστή, και να μεταφέρουμε αρχεία στον υπολογιστή που εργαζόμαστε. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, πρέπει να ξέρουμε το όνομα του υπολογιστή που θέλουμε να συνδεθούμε και που βρίσκεται το αρχείο που θέλουμε.

Σύνταξη εντολής:
# ftp όνομα_υπολογιστή

Παράδειγμα:

Όνομα απομακρυσμένου υπολογιστή: ftp.physics.uoc.gr
Directory μέσα στο οποίο βρίσκεται το αρχείο που θέλουμε να μεταφέρουμε: /pub/tmp/ph150
Το όνομα του αρχείου που θέλουμε να μεταφέρουμε: ftp_notes.txt

[206] 2:03pm core:~> ftp ftp.physics.uoc.gr
Connected to ftp.physics.uoc.gr (147.52.180.10).
220-
220-*******************************************************************
220-*
220-* University of Crete / Greece
220-* Physics Department
220-*
220-* Use is subject to audit at any time by Physics Dept. management.
220-* It is prohibited to upload copyrighted material of any kind.
220-* All transfers are logged. If you don't like this policy please
220-* disconnect now.
220-*
220-* Copyrighted material will be removed without any further notice.
220-*
220-* Data may be deleted wihout any further notice.
220-*
220-* Automatic data deletion after 6 months.
220-*
220-******************************************************************
220
Name (ftp.physics.uoc.gr:ph150): anonymous
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp>

Επεξήγηση:
Ζητάμε να συνδεθούμε με τον υπολογιστή με όνομα ftp.physics.uoc.gr. Η σύνδεση γίνεται και ο υπολογιστής ζητάει από εμάς username. Αυτό συμβαίνει για λόγους ασφαλείας. Στην παράδειγμα που χρησιμοποιούμε, ο συγκεκριμένος FTP server (όπως ονομάζεται) επιτρέπει την πρόσβαση σε όλους με ένα γενικό username το anonymous. Τέτοιου τύπου ftp servers υπάρχουν για να διευκολύνουν την μεταφορά αρχείων ανάμεσα σε υπολογιστές χωρίς την χρήση κάποιου εξειδικευμένου account. Στη συνέχεια ζητάει password. Αφού πρόκειται για τέτοιου είδους ftp server, αρκεί σαν password να δώσουμε την e-mail διεύθυνσή μας.
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, μας δίνει prompt (ftp>) .

Εντολές που δέχεται το ftp:

  1. Για να δούμε την λίστα με τα αρχεία ή τα directories που υπάρχουν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή dir ή την εντολή ls (όπως και στο shell)
  2. Για να αλλάξουμε directory την εντολή cd (όπως και στο shell)
  3. Για να πάρουμε ένα αρχείο την εντολή get [όνομα αρχείου]
  4. Για να μεταφέρουμε ένα αρχείο από τον υπολογιστή που ξεκινήσαμε την σύνδεση με τον ftp server την εντολή put [όνομα αρχείου]
  5. Για μαζική μεταφορά αρχείων οι αντίστοιχες εντολές είναι mget και mput
  6. Για έξοδο από το περιβάλλον του ftp, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή quit ή exit

Παραδείγματα:

Χρήση της εντολής ls
ftp> ls
227 Entering Passive Mode (147,52,180,10,202,191).
150 Here comes the directory listing.
drwxr-xr-x 3 0 0 16 Mar 16 2010 pub
226 Directory send OK.

Χρήση της εντολής cd
ftp> cd pub
250 Directory successfully changed.
ftp> ls
227 Entering Passive Mode (147,52,180,10,209,83).
150 Here comes the directory listing.
drwxr-xr-x 95 14 50 4096 Oct 24 18:55 tmp
226 Directory send OK.
ftp> cd tmp
250 Directory successfully changed.
ftp> ls
227 Entering Passive Mode (147,52,180,10,228,221).
150 Here comes the directory listing.
......
......
dr-x------ 2 14 50 37 Oct 25 2010 ph150
.....
.....
250 Directory successfully changed.
ftp> cd ph150
250 Directory successfully changed.
ftp> ls
227 Entering Passive Mode (147,52,180,10,222,104).
150 Here comes the directory listing.
-r-------- 1 14 50 1852 Dec 03 2009 du_notes
-r-------- 1 14 50 4095 Dec 03 2009 ftp_notes
226 Directory send OK.

Χρήση της εντολής get
ftp> get ftp_notes
local: ftp_notes remote: ftp_notes
227 Entering Passive Mode (147,52,180,10,224,29).
150 Opening BINARY mode data connection for ftp_notes (4095 bytes).
226 Transfer complete.
4095 bytes received in 0.0675 secs (60.66 Kbytes/sec)
ftp>

Χρήση της εντολής put
ftp> put filename.txt
local: filename.txt remote: filename.txt
227 Entering Passive Mode (147,52,180,10,227,171).
150 Ok to send data.
226 Transfer complete.
7667 bytes sent in 3.9e-05 secs (196589.74 Kbytes/sec)

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δώσετε την εντολή help απο το prompt του ftp