Αρχές Προγραμματισμού Συστήματα αρίθμησης

Το bit και το byte.

Συχνά ακούτε, όσοι τουλάχιστον έχετε κάποια εμπειρία με τους υπολογιστές, για διάφορες μονάδες μέτρησης. 'Ένα σκληρό δίσκο με 200 GB (giga byte) χωρητικότητα, μια μνήμη με 512 MB (mega byte) χωρητικότητα ή ένα modem που κατεβάζει με 56 kbps (kilo bit per second) ταχύτητα. Ας ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνουν όλα αυτά.

Είπαμε ότι ένα bit δεν είναι είναι τίποτα άλλο από ένα μόνο 0 ή 1 και αυτό συνήθως συμβολίζεται με το αγγλικό γράμμα b.

1 kb = 103 bit
1 mb = 103 kb = 106 bit
1 gb = 103 mb = 106 kb = 109 bit
1 tb = 103 gb = 106 mb = 109 kb = 1012 bit

Για να περάσουμε από το bit στο byte, αρκεί να πούμε ότι 1 byte = 8 bit. Το byte συμβολίζεται με το αγγλικό κεφαλαίο B. Αντίστοιχα συμβολίζουμε kB (kilo byte), mB, gB κτλ. Αντίθετα με το bit στο byte όλα εκφράζονται σύμφωνα με το 2 και με τις δυνάμεις του. 'Έτσι εδώ το το k-ilo δεν είναι το αλλά 1000 = 103 αλλά το 1024 = 210. Ανάλογα ορίζονται και το m-ega, το g-iga, το t-era κτλ.:Και εδώ ισχύει ο κανόνας ότι 1 kB = 210 B = 1024 Bytes

1 kB = 210 Bytes
1 mB = 210 kB = 220 Bytes
1 gB = 210 mB = 220 kB = 230 Bytes
1 tB = 210 gB = 220 mB = 230 kB = 240 Bytes

Ασκηση: Πόση ώρα χρειάζεται για να κατεβάσουμε με ένα modem ταχύτητας 56kbps, ένα mp3 μεγέθους 4,93 ΜΒ;

Λύση:

Για να το λύσουμε θα πρέπει να έχουμε κοινές μονάδες μέτρησης. Μετατρέπουμε λοιπόν τα bit σε byte ή το αντίστροφο.

4,93 MB = 4,93 * 220 Bytes = 8 * 4,93 * 220 bit = (39,44 * 220)/103 kb

(39,44 * 220 kb)/(103 * 56 kb/sec) = 738,5 sec ~ 12 min

Aρα θα χρειαστεί το λιγότερο 12 λεπτά. Αν σας φαίνεται πολύ μπορείτε να δοκιμάσετε και με την DSL που από τα 56Kbps μας πάει στα 512Kbps.