Αρχές Προγραμματισμού Συστήματα αρίθμησης

Αριθμητικές πράξεις στο δυαδικό σύστημα.

Ας δούμε πως γίνονται οι συνήθεις αριθμητικές πράξεις στο δυαδικό σύστημα. Οι κανόνες για την πρόσθεση, την αφαίρεση και τον πολλαπλασιασμό συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.

  Πράξη Αποτέλεσμα Κρατούμενο
Πρόσθεση 0 + 0
0 + 1
1 + 0
1 + 1
0
1
1
0
0
0
0
1
Αφαίρεση 0 - 0
0 - 1
1 - 0
1 - 1
0
1
1
0
0
1
0
0
Πολλαπλασιασμός 0 x 0
0 x 1
1 x 0
1 x 1
0
0
0
1
0
0
0
0

Όπως θα παρατηρήσατε για δύο πράξεις (1+1 και 0-1) έχουμε κρατούμενο. Το χρησιμοποιούμε όπως ακριβώς και στους δεκαδικούς, προσθέτοντάς το δηλαδή στο επόμενο στοιχείο του δεύτερο προσθετέου ή του αφαιρετέου αντίστοιχα για την πρόσθεση και την αφαίρεση. Μερικά παραδείγματα σίγουρα θα διαφωτίσουν τη κατάσταση:

Αριθμητικές πράξεις στο δυαδικό σύστημα