Αρχές Προγραμματισμού Βασικές έννοιες προγραμματισμού

Compilation

Στα παραπάνω παραδείγματα παρουσιάσαμε το πρόγραμμα μας αλλά δεν δείξαμε πως αυτό μπορούμε να το μεταγλωττίσουμε ή αλλιώς να το κάνουμε compile, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα εκτελέσιμο αρχείο. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον compiler. Για κάθε γλώσσα προγραμματισμού υπάρχει ο αντίστοιχος compiler ο οποίος κάνει αυτήν τη δουλειά. Σε περιβάλλον Unix συνήθως χρησιμοποιούμε τους compiler της GNU οι οποίοι διατίθονται δωρεάν. Για τη C o compiler ονομάζεται cc ή gcc ενώ για τη Fortran g77.
Ας δούμε τις εντολές για την μεταγλώττιση:

Compilation in C
gcc code.c -o binary

Compilation in Fortran
g77 code.f -o binary

Και στις δυο περιπτώσεις το αρχείο που δέχεται ο compiler λέγεται code με κατάληξη .c και .f στη C και στη Fortran αντίστοιχα. Η παράμετρος -o code λέει στον compiler ότι το εκτελέσιμο αρχείο θα ονομαστεί binary. Για να εκτελέσουμε αυτό το αρχείο σε περιβάλλον Unix πρέπει να δώσουμε την εξής εντολή:

Εκτέλεση σε περιβάλλον Unix
./binary
a+b = 3