Εισαγωγή στο MATLAB Βασικές λειτουργίες

Αποθήκευση, διαγραφή και ανάκτηση μεταβλητών

Τερματίζοντας το MATLAB διαγράφονται όλες οι μεταβλητές στην επιφάνεια εργασίας (workspace). Πριν τον τερματισμό μπορούμε να τις σώσουμε προκειμένου να τις ανακτήσουμε για μεταγενέστερη χρήση. Αυτό γίνεται με την εντολή save οπότε οι μεταβλητές στο workspace αποθηκεύονται στο αρχείο matlab.mat.

Μπορούμε όμως να δώσουμε στο αρχείο ένα όνομα τις επιλογής μας ή και να επιλέξουμε συγκεκριμένες μεταβλητές.

Ας υποθέσουμε ότι ορίζουμε τις μεταβλητές a και b και c σαν το γινόμενο των δύο πρώτων ενώ με d το άθροισμα αυτών. Αν θέλουμε να δούμε τις μεταβλητές στο workspace δίνουμε την εντολή whos για να σώσουμε τις μεταβλητές c και d σε ένα αρχείο με όνομα temp.mat απλά δίνουμε την εντολή:

>> save temp c d
>> a=3
a =
  3
>> b=4
m =
  4
>> c=a*b
c =
  12
>> d=a+b
d =
  7
>> whos
  Name Size Bytes Class Attributes
  a 1x1 8 double
  b 1x1 8 double
  c 1x1 8 double
  d 1x1 8 double

Για να ανακτήσουμε τις μεταβλητές από το αρχείο temp.mat πληκτρολογούμε:

>> load temp

Με την εντολή clear μπορούμε να διαγράψουμε όλες (clear all) ή επιλεγμένες μεταβλητές (π.χ. clear a b). Τέλος για να μην επαναλαμβάνεται το όνομα της μεταβλητής και η τιμή της προσθέτουμε το σύμβολο ";" (π.χ. >> d=a+b;)