Εισαγωγή στο MATLAB Βασικές λειτουργίες

Τελεστές και συναρτήσεις

Στις αριθμητικές παραστάσεις χρησιμοποιούνται οι γνωστοί τελεστές και κανόνες προτεραιότητας των πράξεων:

Χρησιμοποιείται στη γραμμική άλγεβρα

+ Πρόσθεση A+B: προσθέτει τα A και Β. Τα Α και Β, πρέπει να έχουν το ίδιο μέγεθος, εκτός εάν κάποιο από τα δύο είναι βαθμωτό μέγεθος.
- Αφαίρεση A-B: αφαιρεί το Β από το Α. Τα Α και Β, πρέπει να έχουν το ίδιο μέγεθος, εκτός εάν κάποιο από τα δύο είναι βαθμωτό μέγεθος.
/ Διαίρεση B/A: Πρόκειται για την πράξη B/A = (A'\B')'
* Πολλαπλασιασμός πινάκων A*B: δίνει το αλγεβρικό γινόμενο των πινάκων Α και Β. Συγκεκριμένα:
Array Mult. 1
.* Πολλαπλασιασμός στοιχείων πινάκων, ένα προς ένα A.*B: Μας δίνει το γινόμενο των στοιχείων των πινάκων ένα προς ένα, συγκεκριμένα:
C(i,j)=A(i,j)B(i,j)
Οι Α και Β πρέπει να έχουν το ίδιο μέγεθος εκτός ενα ένας από αυτούς είναι βαθμωτό μέγεθος.
^ Δύναμη A^p: Η συνήθης αλγεβρική πράξη υψωσης πίνακα στην p δύναμη.
.^ Δύναμη πάνω στα στοιχεία πίνακα A.^B: Τα στοιχεία A(i,j) στην B(i,j) δύναμη. Οι Α και Β, πρέπει να έχουν το ίδιο μέγεθος, εκτός και αν ένα από τα δύο είναι βαθμωτό μέγεθος.
' Ανάστροφος πίνακας  

Η τελεία μπροστά από το σύμβολο της διαίρεσης “ ./ ” ή του πολλαπλασιασμού “ .* “ ή της δύναμης “ .^” δηλώνει ότι η πράξη θα εκτελεστεί στα αντίστοιχα στοιχεία. Για παράδειγμα C=A.*B σημαίνει cij=aijbij