Εισαγωγή στο MATLAB Βασικές λειτουργίες

Εσωτερικές συναρτήσεις

Κάποιες συναρτήσεις του MATLAB χρησιμοποιούνται κυρίως σε βαθμωτά μεγέθη αλλά όταν εφαρμοστούν σε πίνακες δρουν πάνω στα στοιχεία τους. Μερικές από αυτές συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

sin ημίτονο
cos συνημίτονο
tan εφαπτομένη
asin Αντίστροφο ημίτονο σε ακτίνια
asind Αντίστροφο ημίτονο σε μοίρες
acos Αντίστροφο συνημίτονο σε ακτίνια
acosd Αντίστροφο συνημίτονο σε μοίρες
atan Αντίστροφη εφαπτομένη σε ακτίνια
atand Αντίστροφη εφαπτομένη σε μοίρες
exp Εκθετικό
log Λογάριθμος με βάση e
abs Απόλυτη τιμή
det Ορίζουσα πίνακα
sqrt Τετραγωνική ρίζα
rand τυχαίοι αριθμοί με ομοιόμορφη κατανομή
randn τυχαίοι αριθμοί με κανονική κατανομή

Κάνοντας χρήση της εντολής help για τις παραπάνω συναρτήσεις θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τον τρόπο σύνταξης τους και τη μορφή του εξαγώμενου αποτελέσματος.