Εισαγωγή στο MATLAB Βρόγχοι, συνθήκες ελέγχου

Βρόγχοι

Ο βρόγχος for χρησιμοποιείται προκειμένου να επαναλάβουμε κάποιες συγκεκριμένες εντολές. Η εντολή επαναλαμβάνεται για κάθε τιμή της μεταβλητής στο πεδίο ορισμού της

>> for i=1:3
j=i+2
end

j =
  3
j =
  4
j =
  5

Στο παραπάνω παράδειγμα η εντολή j=i+2 αυξάνει τη τιμή της μεταβλητής i κατά 2 όσο αυτή μεταβάλλεται από το 1 έως το 3. Μεταξύ του for και του end θα μπορούσαν να υπάρχουν περισσότερες εντολές αρκεί αυτές να ίσχυαν για την ίδια συνθήκη. Μέσα σε ένα for βρόγχο μπορούν να υπάρξουν και άλλοι.

Έστω ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πίνακα Α 3x3 τα στοιχεία του οποίου θα δίνονται από τη σχέση aij=i(j+1). Αυτό θα μπορούσαμε να το επιτύχουμε ως εξής:

>> for i=1:3
for j=1:3
A(i,j)=i*(j+1);
end
end
>> A
  2 3 4
  4 6 8
  6 9 12

Ο while βρόγχος επαναλαμβάνει μια ακολουθία εντολών όσο μια συνθήκη είναι αληθής. Έστω ότι θέλουμε να βρούμε τον μέγιστο ακέραιο n για τον οποίο ισχύει 2n≥8. Αυτό γίνεται μέσω του while βρόγχου με τον ακόλουθο τρόπο:

>> n=0
>> while 2^n < 8
n=n+1
end
>> n
  3

Αφού δώσουμε μία αρχική τιμή στο n ώστε να μπορεί να γίνει έλεγχος της συνθήκης αυξάνουμε το n κατά μία μονάδα. Όταν πάψει να ισχύει η συνθήκη, όταν δηλαδή ισχύει 2n<8 τότε τερματίζει ο βρόγχος και μπορούμε να πάρουμε την τιμή του n. Οι συνθήκες ελέγχου δημιουργούνται με τη χρήση των συσχετιστικών και λογικών τελεστών που δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Συσχετιστικοί τελεστέςΛογικοί τελεστές
>Μεγαλύτερο&Λογικό και
<Μικρότερο|Λογικό ή
>=Μεγαλύτερο ή ίσο~Λογικό όχι
<=Μικρότερο ή ίσο
==ίσο
~=διάφορο