Εισαγωγή στο MATLAB Βρόγχοι, συνθήκες ελέγχου

Η συνθήκη if

Προτάσεις if χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να εκτελεστεί μία εντολή δεδομένου ότι μία συνθήκη ικανοποιείται. Η σύνταξή if προτάσεων έχει την εξής μορφή:

if συνθήκη 1
    εντολές 1
elseif συνθήκη 2
    εντολές 2
else
    εντολές 3
end

Έστω η συνάρτηση f(x) για την οποία ισχύει:

Eq. 6

της οποίας θέλουμε να κάνουμε τη γραφική παράσταση στο διάστημα [-3,2] Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση μιας πρότασης if:

>> x=-3:0.02:2;
>> for i=1:length(x)
if x(i)<-1
f(i)=1/x(i);
elseif x(i) >=-1 & x(i)<1
f(i)=x(i)^3;
else
f(i)=2*x(i)-1;
end
end
>> plot(x,f)

Αφού ορίσαμε τα στοιχεία του διανύσματος x που αναπαριστούν τις τιμές της μεταβλητής ελέγξαμε τη συνθήκη για κάθε στοιχείο προκειμένου να βρούμε το πεδίο τιμών. Η γραφική παράσταση φαίνεται στην επόμενη εικόνα:

Graph 4

Στο παράδειγμα μας χρησιμοποιήσαμε τελεστές συσχέτισης όπως και στο παράδειγμα της while αλλά και τον λογικό τελεστή “ & ” για να συντάξουμε τη συνθήκη -1≤x≤1 στην elseif . Πιο σύνθετες συνθήκες μπορούν να συνταχθούν με συνδυασμό αυτών των τελεστών.