Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX & GNU/Linux

Μέρος Τέταρτο

Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων/directories

  • ssh
  • who
  • ps
  • last

Βασικές εντολές απομακρυσμένης διαχείρισης αρχείων/directories

Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων/directories

Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων/directories

Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων/directories

Βασικές εντολές απομακρυσμένης διαχείρισης αρχείων/directories

     [206] 2:03pm core:~> ftp ftp.physics.uoc.gr
Connected to ftp.physics.uoc.gr (147.52.180.10).
220-
220-*******************************************************************
220-*
220-* University of Crete / Greece
220-* Physics Department
220-*
220-* Use is subject to audit at any time by Physics Dept. management.
220-* It is prohibited to upload copyrighted material of any kind.
220-* All transfers are logged. If you don't like this policy please
220-* disconnect now.
220-*
220-* Copyrighted material will be removed without any further notice.
220-*
220-* Data may be deleted wihout any further notice.
220-*
220-* Automatic data deletion after 6 months.
220-*
220-******************************************************************
220
Name (ftp.physics.uoc.gr:ph150): anonymous
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.

Βασικές εντολές απομακρυσμένης διαχείρισης αρχείων/directories

Βασικές εντολές απομακρυσμένης διαχείρισης αρχείων/directories

Βασικές εντολές απομακρυσμένης διαχείρισης αρχείων/directories

/