Εισαγωγή στο

Μέρος Πρώτο

Τι είναι το matlab;

Το MATLAB είναι ένα μαθηματικό πακέτο λογισμικού το οποίο χρησιμοποιείται για αριθμητικούς υπολογισμούς, απεικόνιση δεδομένων και προγραμματισμό.

Βασικές λειτουργίες

Βασικές λειτουργίες

Στο MATLAB, οι πίνακες είναι ορθογώνια διατεταγμένοι αριθμοί.

Βασικές λειτουργίες

Στο MATLAB, οι πίνακες είναι ορθογώνια διατεταγμένοι αριθμοί.

Βασικές λειτουργίες

Στο MATLAB, διάνυσμα είναι απλά μια λίστα με αριθμούς, πραγματικούς ή μιγαδικούς, διατεταγμένοι σε μια γραμμή ή σε στήλη.

Είναι δυνατό να μετατρέψουμε ένα διάνυσμα γραμμή σε διάνυσμα στήλη και το αντίστροφο, με τον τελεστή ' ή .'
Στην περίπτωση που τα στοιχεία του διανύσματος είναι μιγαδικοί αριθμοί εκτός από την μετατροπή ενός διανύσματος γραμμής σε διάνυσμα στήλης (και αντίστροφα), με τον τελεστή  '  το MATLAB τους αντικαθιστά και με τους συζυγείς τους.

Βασικές λειτουργίες

Το MATLAB παρέχει συναρτήσεις που δημιουργούν κάποιους βασικούς πίνακες όπου τα ορίσματά τους δηλώνουν το μέγεθος του πίνακα.

  • zeros: Όλα τα στοιχεία είναι ίσα με το μηδέν
  • ones: Όλα τα στοιχεία είναι ίσα με τη μονάδα
  • eye: μοναδιαίος πίνακας

Τελεστές

	
+ΠρόσθεσηA+B: προσθέτει τα A και Β. Τα Α και Β, πρέπει να έχουν το ίδιο μέγεθος, εκτός εάν κάποιο από τα δύο είναι βαθμωτό μέγεθος.
-ΑφαίρεσηA-B: αφαιρεί το Β από το Α. Τα Α και Β, πρέπει να έχουν το ίδιο μέγεθος, εκτός εάν κάποιο από τα δύο είναι βαθμωτό μέγεθος.
*Πολλαπλασιασμός πινάκωνA*B: δίνει το αλγεβρικό γινόμενο των πινάκων Α και Β. Συγκεκριμένα:
Array Mult. 1
.*Πολλαπλασιασμός στοιχείων πινάκων, ένα προς έναA.*B: Μας δίνει το γινόμενο των στοιχείων των πινάκων ένα προς ένα, συγκεκριμένα:
C(i,j)=A(i,j)B(i,j)
Οι Α και Β πρέπει να έχουν το ίδιο μέγεθος εκτός εάν ένας από αυτούς είναι βαθμωτό μέγεθος.
^ΔύναμηA^p: Η συνήθης αλγεβρική πράξη υψωσης πίνακα στην p δύναμη.
.^Δύναμη πάνω στα στοιχεία πίνακαA.^B: Τα στοιχεία A(i,j) στην B(i,j) δύναμη. Οι Α και Β, πρέπει να έχουν το ίδιο μέγεθος, εκτός και αν ένα από τα δύο είναι βαθμωτό μέγεθος.
'Ανάστροφος πίνακας

Συναρτήσεις

			
sinημίτονο
cosσυνημίτονο
tanεφαπτομένη
sind,cosd,tand όμοια με όρισμα σε μοίρες
asinΑντίστροφο ημίτονο σε ακτίνια
asindΑντίστροφο ημίτονο σε μοίρες
acosΑντίστροφο συνημίτονο σε ακτίνια
acosdΑντίστροφο συνημίτονο σε μοίρες
atanΑντίστροφη εφαπτομένη σε ακτίνια
atandΑντίστροφη εφαπτομένη σε μοίρες
expΕκθετικό
logΛογάριθμος με βάση e
absΑπόλυτη τιμή
sqrtΤετραγωνική ρίζα
detΟρίζουσα
rand τυχαίοι αριθμοί με ομοιόμορφη κατανομή
randn τυχαίοι αριθμοί με κανονική κατανομή

/