Εισαγωγή στο

Μέρος Δεύτερο - Γραφικές Παραστάσεις

Γραφικές Παραστάσεις 2-D

Για να δημιουργήσω τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης y(x) θα πρέπει να ακολουθήσω τα παρακάτω βήματα:

Προσοχή: τα διανύσματα x,y πρεπει να εχουν την ίδια διάσταση.

Γραφικές Παραστάσεις 2-D

Για να δημιουργήσω τη γραφική παράσταση της συνάρτησης y(x)=x2 στο διάστημα [-2,2] με υποδιαίρεση 0.01 θα πρέπει να ορίσω τα διανύσματα με τις τιμές των x και y

Γραφικές Παραστάσεις 2-D

Για να δώσω τίτλο στους άξονες της γραφικής παράστασης και στο γράφημα χρησιμοποιώ τις εντολές:

Γραφικές Παραστάσεις 2-D

Το MATLAB παρέχει διάφορα σύμβολα, τύπους γραμμών και χρώματα για την μορφοποίηση των γραφικών παραστάσεων.

π.χ. plot(x,y,'--go')

COLORSSYMBOLSLINES
bblue.point-solid
ggreenocircle:dotted
rredxx-mark-⋅dshdot
ccyan+plus--dashed
mmagenta*star
yyellowssquare
kblackddiamond
wwhite>triangle

Γραφικές Παραστάσεις 2-D

Για να δημιουργήσω δύο γραφικές παραστάσεις στο ίδιο γράφημα χρησιμοποιώ την εντολή plot. Προσοχή: Μέσα στην συνάρτηση plot πάντα γράφω ζευγάρια τιμών (x,y).

Για να εισάγω λεζάντα στο γράφημα χρησιμοποιώ την εντολή legend. Προσοχή: οι λεζάντες πρέπει να έχουν αντίστοιχη σειρά με τις γραφικές παραστάσεις.

Γραφικές Παραστάσεις 3-D

Για να δημιουργήσω τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f(x,y) (π.χ. ƒ(x,y)=e-(x2+y2)- e-((x-1)2+(y+1)2) ) θα πρέπει να ακολουθήσω τα παρακάτω βήματα:

 1. Ορίζω το διάνυσμα x που περιέχει τις τιμές της μεταβλητής x. Έστω ότι το διάνυσμα x έχει διάσταση m.
  x=-2:0.1:2;
 2. Ορίζω το διάνυσμα y που περιέχει τις τιμές της μεταβλητής y. Έστω ότι το διάνυσμα y έχει διάσταση n.
  y=-2:0.1:2;
 3. Δημιουργώ τους πίνακες Χ1, Υ1 με τη βοήθεια της συνάρτησης meshgrid. Χ1 είναι ένας πίνακας διάστασης (n,m) στον οποίο επαναλαμβάνεται n φορές το διάνυσμα x σε γραμμές. Y1 είναι ένας πίνακας διάστασης (n,m) στον οποίο επαναλαμβάνεται m φορές το διάνυσμα y σε στήλες
  [X1,Y1]=meshgrid(x,y);
 4. Δημιουργώ τον πίνακα Ζ αντικαθιστώντας στην συνάρτηση της f(x,y) όπου x το Χ1 και όπου y το Υ1
  Z=exp(-(X1.^2+Y1.^2))-exp(-((X1-1).^2+(Y1+1).^2));
 5. Εκτελώ την εντολή surf(X1,Y1,Z) ή mesh(X1,Y1,Z)

/