Εισαγωγή στο

Μέρος Τρίτο - Γραφικές Παραστάσεις, Δομή επανάληψης for, Δομή επιλογής if

Γραφικές Παραστάσεις 2-D

stem - εντολή για δημιουργία γραφήματος 2 διαστάσεων

Η συνάρτηση stem() θα σημειώσει πάνω στη γραφική παράσταση κάθε σημείο που προκύπτει από τα ζεύγη (x,y), με μια κατακόρυφη γραμμή.

Γραφικές Παραστάσεις 2-D

Για να δημιουργήσω τη γραφική παράσταση της συνάρτησης y(x)=x2 στο διάστημα [-2,2] με υποδιαίρεση 0.1 θα πρέπει να ορίσω τα διανύσματα με τις τιμές των x και y

Γραφικές Παραστάσεις 3-D

Contour curves (ισουψείς καμπύλες): σε μια συνάρτηση 2 μεταβλητών κάθε καμπύλη πάνω στην οποία η τιμή της συνάρτησης είναι σταθερή, είναι μια contour curve

Contour plots: είναι γραφήματα από contour curves

Γραφικές Παραστάσεις 3-D

Για να δημιουργήσω τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f(x,y) (π.χ. ƒ(x,y)=e-(x2+y2)- e-((x-1)2+(y+1)2) ) με counter plots θα πρέπει να ακολουθήσω τα βήματα δημιουργίας μια γραφικής παράστασης 3-D και να χρησιμοποιήσω την εντολή meshc για τη δημιουργία του γραφήματος:

 1. Ορίζω το διάνυσμα x που περιέχει τις τιμές της μεταβλητής x. 
  x=-2:0.1:2;
 2. Ορίζω το διάνυσμα y που περιέχει τις τιμές της μεταβλητής y. 
  y=-2:0.1:2;
 3. Δημιουργώ τους πίνακες Χ1, Υ1. 
  [X1,Y1]=meshgrid(x,y);
 4. Δημιουργώ τον πίνακα Ζ 
  Z=exp(-(X1.^2+Y1.^2))-exp(-((X1-1).^2+(Y1+1).^2));
 5. Εκτελώ meshc(X1,Y1,Z)

Δομή επανάληψης for

Ο βρόγχος for χρησιμοποιείται προκειμένου να επαναλάβουμε κάποιες συγκεκριμένες εντολές. Η εντολή επαναλαμβάνεται για κάθε τιμή της μεταβλητής

Δημιουργία πίνακα με χρήση δομής επανάληψης

Έστω ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πίνακα Α 3x3 τα στοιχεία του οποίου θα δίνονται από τη σχέση A(i,j)=i(j+1).

Δομή επιλογής if

Η δομή επιλογής if χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να εκτελεστεί μία εντολή δεδομένου ότι μία συνθήκη ικανοποιείται

if συνθήκη 1
εντολές 1
elseif συνθήκη 2
εντολές 2
else
εντολές 3
end

Γραφική παράσταση συνάρτησης με κλάδους

Έστω ότι θέλουμε να φτιάξουμε την γραφική παράσταση της συνάρτησης

/